מכרז בין משרדי מס' 78125 - מנהל/ת תחום בכיר (תכנון) - ברשות להתחדשות עירונית , ירושלים

מכרז מספר : 78125 בינמשרדי

מס' המשרה :81094452

תואר המשרה : מנהל/ת תחום בכיר (תכנון) 1 - משרות.

היחידה : הרשות להתחדשות עירונית

המקום : ירושלים

המשרד : הרשות להתחדשות עירונית

הדרגה : דרגה 41 - 43 דירוג 11 מח"ר.

חלקיות : 100 אחוז

 

תאור התפקיד :

מופקד על ייזום וקידום תהליכי תכנון להתחדשות עירונית ובכלל זה: גיבוש מדיניות התכנון, קידום תכניות התחדשות בכל רמות התכנון, הגדלה איכותית וכמותית של היקף התוכניות המתאשרות, זיהוי והסרת חסמים לקידום תכניות התחדשות עירונית, והאצת תהליכי תכנון.

אחריות לגיבוש נהלי עבודה והנחיות מקצועיות לצוותי תכנון העוסקים בהתחדשות עירונית לרבות: הדרכה מקצועית, הנחיה, הטמעת המדיניות הממשלתית, מעקב אחר התקדמות תוכניות, בקרה על צוותי התכנון ובקרה אחר עמידה ביעדים המוגדרים בתכנית עבודה.

ניהול מעקב ובקרה אחר תוכניות, ובניית כלים ומנגנונים לניהול מאגרי מידע על תוכניות של הרשות להתחדשות עירונית, כולל עיבודי נתונים ומידע בחתכים שונים כולל מגמות ותובנות ממאגר המידע.

אחריות על קידום תוכניות מתאר שכונתיות ברשויות המקומיות, כולל הכנת המסגרות התקציביות, וניהול הקצאת המשאבים, תיאומים, בירורים וקשר עם הוועדות המקומיות והמחוזיות שבתחומן נערכות התוכניות. מעקב ובקרה תכנוני של תוכניות במסלול רשויות מקומיות ובמסלול מיסוי, כולל התערבות לטובת טיוב התכנון ופתרון חסמים.

הפצת ידע וחומרי הסברה בתחום התכנון להתחדשות עירונית, לרבות גיבוש והפעלה של הכשרות מקצועיות, הכנה, הדרכה והפצה של תהליכי שיתוף מידע, ידע והסברה למוסדות התכנון ולבעלי מקצוע העוסקים בתחום. גיבוש יעדים בנושאים שבאחריותו, הכנת תכניות העבודה השנתיות והרב שנתיות של האגף כולל דרישות התקציב ועדיפויות למימוש תכניות העבודה, בהתאמה לתכנית הכוללת של הרשות.

קידום וייזום שיתופי פעולה, קשרי עבודה עם גופי התכנון, גורמים מקצועיים במשרדי הממשלה, ברשויות המקומיות, ארגונים מקצועיים וכל גורם אחר בעל זיקה להתחדשות עירונית.

השתתפות בצוותי חשיבה ובעבודת מטה של הרשות להתחדשות העירונית והרשויות המקומיות, בכל הקשור לתחומי אחריותו.

ייצוג האגף והרשות מול גורמי חוץ בנושאים שבאחריות האגף, לרבות דיונים בין- משרדיים, פורומים מקצועיים, גופי התכנון ואחרים.

ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולפי הוראות הממונה.

דרישות המשרה:

דרישות סף:

--------------

השכלה:

--------------

השכלה אקדמית תואר ראשון: באדריכלות ו/או בגיאוגרפיה ו/או תואר שני בתכנון

ערים

ניסיון

------------

לבעלי תואר ראשון - 5 שנות ניסיון בקידום תכניות מתאר ו/או תכניות מפורטות

לרבות ליווי הליכי אישורן בוועדות תכנון ובנייה.

לבעלי תואר שני - 4 שנות ניסיון בקידום תכניות מתאר ו/או תכניות מפורטות

לרבות ליווי הליכי אישורן בוועדות תכנון ובנייה.

נתונים רצויים

-------------------

רצוי תואר שני בתחומי התכנון ו/או בנייה.

נסיון במגזר הציבורי או בגוף העוסק בתכנון ו/או בנייה.

ידיעה מורחבת של חוק התכנון והבניה

היכרות עם ענף התכנון בישראל רצוי גם בתחום ההתחדשות העירונית

ניסיון בעבודה עם או מוסדות תכנון

ראייה מערכתית ורב מגזרית ויצירת שיתופי פעולה מורכבים

יכולת מוכחת לקידום פרוייקטים וניהול שותפויות

ניסיון בכתיבת מסמכי מדיניות וגיבוש מערכי הפעלה.

הכרת החוקים הנוגעים להתחדשות עירונית.

כושר ייצוג בפני פורומים מקצועיים שונים.

כושר ביטוי גבוה, בכתב ובעל פה.

הערות:

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך.

תנתן הזדמנות שווה לאשה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודד על אותה משרה מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.

ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .

המכרז הבין-משרדי מיועד לעובדי מדינה שהתמנו לשירות כדין לפי חוק המינויים.

עובד המגיש מועמדות למכרז בין-משרדי יצרף לבקשה אישור זכאות להשתתף

 

במכרז בין-משרדי ושתי הערכות עובד תקופתיות של השנתיים האחרונות.

המכרז פורסם ביום : ט' בטבת, תש"ף (2020/01/06)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : טז' בטבת, תש"ף (2020/01/13)

 

 

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים הנלווים למשרד הרלוונטי.)

על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.

בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור בהתאמה למשרה.

במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות כמבוטלת.

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון. במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.

 

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE