School Logo

אוניברסיטת חיפה

מזכירות החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה

  • dummyאוניברסיטת חיפה, רח' אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה 3498838 ישראל

ויקי סירוטה
מנהלנית בית הספר למדעי הסביבהויקי סירוטהvsirota@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249618 (53618)
דורית מזרחי
מרכזת לימודי תואר שנידורית מזרחיdmizrahi@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8288106 (8106)
לימור פרסקו
מרכזת לימודי תואר ראשוןלימור פרסקוlfresco@univ.haifa.ac.il
טלפון : 04-8240020 (2020)