לימודים לקראת תואר שלישי (Ph.D)

יו"ר הוועדה החוגית לתואר שלישי: פרופ' ארנון גולן

התוכנית ללימודי תואר שלישי (דוקטורט) בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה מאפשרת התמחות והעמקה בכל אחד מתתי התחומים של הגאוגרפיה ולימודי הסביבה.

לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" –PhD – על התלמיד בלימודי התואר השלישי המוגדר כתלמיד מחקר לתכנן ולבצע מחקר מקורי ועצמאי, שיש בו משום חידוש ותרומה מהותית לקידום הידע וההבנה בתחום המחקר שבו השתלם, ולכתוב חיבור מדעי לפי נוהגי המבנה והמינוח המקובלים בספרות המקצוע. חיבור זה ייקרא להלן – עבודת דוקטור.

רשאי להגיש מועמדות כתלמיד לתואר שלישי כל בעל תואר שני (מ"א) מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחוץ-לארץ אשר סיים לימודיו לתואר שני במסלול עם תזה בציון כללי של 87 לפחות כאשר ציון התזה הוא 86 לפחות. כל המועמדים יוזמנו לראיון קבלה עם חברי ועדת דוקטורט חוגית. תלמיד שסיים לימודיו במסלול ב' (ללא עבודת גמר מחקרית) יוכל להירשם למסלול לימוד מחקר מקדים (ראה להלן).

תלמידים שלא סיימו את לימודי התואר הראשון או השני בתחום הגאוגרפיה או בתחומים קרובים, עשויים להיות מחויבים בלימודי השלמה בהתאם לקביעתה של ועדת דוקטורט חוגית.

משך הלימודים לתואר שלישי הוא ארבע שנים ומחולק לשני שלבים:

שלב מחקר א' – שנה ראשונה

שלב מחקר ב' – שנה שנייה, שלישית ורביעית

הרשמה ללימודי התואר השלישי

המועמדים ללימודי התואר השלישי מתבקשים להגיש את המסמכים הבאים למזכירות החוג. זאת רק לאחר שיירשמו ללימודים באתר האוניברסיטה:

1. קורות חיים בעברית ובאנגלית.

2. תעודות סיום של לימודי B.A. ו-.M.A כולל גליונות ציונים.

3. מכתב הסכמה להנחיה חתום על ידי המנחה/ים המיועד/ים.

4. הצהרת כוונות באשר למהותה ואופיה של עבודת הדוקטורט מאושרת וחתומה ע"י המנחה/ים המיועד/ים.

5. תקציר (עד עמוד) בעברית ובאנגלית של הצהרת הכוונות.

6. שני מכתבי המלצה מחברי סגל אקדמי אשר אחד מהם היה מנחה עבודת התזה לתואר שני.

7. לכל מכתב המלצה יצורף "טופס המלצה למועמד להשתלמות התלמיד לדוקטורט" ממולא וחתום ע"י הממליץ.

8. פרסומים (במידה ויש).

בשאלות ניתן לפנות אל:

גב' ישראלה מינס - עוזרת מנהלית לראש החוג טל' 04-8249618 דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- פרופ' ארנון גולן – יו"ר ועדת הדוקטוראט החוגית  - דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לאחר הקבלה יתבקש כל סטודנט להעביר תמונה ספרתית איכותית על מנת להציגה באתר החוג.

תנאי קבלה לתלמיד מחקר שלב א'

בקשת הקבלה לשלב זה תוגש בכתב ליו"ר ועדת הדוקטורט בצירוף המסמכים הדרושים על פי תקנון לימודי תואר שלישי לאחר ביצוע ההרשמה לאוניברסיטה. ועדת הדוקטורט החוגית תדון במסמכים, תזמן את המועמד לראיון אישי ותמליץ על קבלתו או אי–קבלתו של המועמד.

משך תקופת הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנה מיום תחילת הלימודים. במהלך תקופת זו יידרש התלמיד להכין הצעת מחקר, לקבל אישור מהמנחים וועדת הדוקטורט להצעה ולעמוד בדרישות אחרות שיוטלו עליו. תלמיד המתקבל ללימודים ולמחקר לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" ייקרא תלמיד מחקר שלב א' עד לאישור הצעת המחקר על ידי הרשויות המוסמכות באוניברסיטה, ותלמיד מחקר שלב ב' לאחר אישורה.

תנאי מעבר לשלב ב'

על מנת לעבור ממעמד של תלמיד מחקר שלב א' לתלמיד מחקר שלב ב' על התלמיד להגיש הצעת מחקר הכוללת את נושא העבודה ותוכנית מפורטת של המחקר המתוכנן. ההצעה תישלח לשיפוט לשני קוראים, שלפחות אחד מהם יהיה חבר סגל מחוץ לאוניברסיטה. במידה ויתקבלו הערות תיקון, יתקן התלמיד בסיוע המנחים את ההצעה ויגיש הצעה מתוקנת בלווית מכתב קצר המצביע על התיקונים לוועדת הדוקטורט. ועדת הדוקטורט החוגית, תאשר או תדחה  את הצעת המחקר המתוקנת ותעבירה לרשות ללימודים מתקדמים. במקרים מסויימים, רשאית ועדת הדוקטורט החוגית לזמן את התלמיד ואת המנחה או המנחים לדיון.

לאחר אישור ההצעה יעבור התלמיד לשלב מחקר ב'. פרק הזמן המקובל להשלמת מכסת הלימודים ולביצוע המחקר לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה" (לא כולל את תקופת הכנת הצעת המחקר) הוא שלוש שנים. הארכה לשנה נוספת טעונה המלצת ועדת הדוקטורט החוגית, ואישור הרשות ללימודים מתקדמים.

תוכנית לימודי דוקטורט

א.   מדריך עבודת הד"ר יקבע לתלמיד המחקר את תוכנית הלימודים ואת היקפה.

ב.   כל סטודנט נדרש ללמוד קורסים במכסה של 6 שש"ס ועוד 4 שש"ס קורס מתודולוגי-כמותי או איכותני בהתאם להנחיית המנחה. סטודנטים אשר למדו קורס מקביל בעבר יוכלו לבקש פטור שיינתן על סמך בחינה.

ג.   על התלמיד לעבור קורסים אלו בציון המעבר של הקורס.

ד.   כל סטודנט רשאי ללמוד את הקורסים הנ"ל במהלך שתי שנות לימודיו הראשונות.

ה.   התלמיד לא יוכל להגיש את עבודת הדוקטורט לשיפוט בטרם סיים את לימודי הדוקטורט.

ו.   כל תלמיד נדרש להשתתף בסדנת הדוקטורנטים המתקיימת מספר פעמים בכל סמסטר ולהציג בה פעמיים במהלך התואר.

הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט

עם סיום עבודת המחקר, תוגש העבודה בחתימת המנחים לוועדה החוגית. לאחר שתיערך בדיקה כי התלמיד סיים חובותיו כנדרש על פי התקנון, תועבר העבודה אל הרשות ללימודים מתקדמים לשיפוט בהתאם לנהלים.

מסלול לימוד מחקר מקדים

תנאי קבלה:

א.   לימודי תואר שני ממוסד מוכר בציון סופי של 87 לפחות.

ב.   הסכמה בכתב ממנחה אשר יסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית

דרישות המסלול:

א.   השלמת כתיבת עבודת הגמר המחקרית (תיזה).

ב.   במידת הצורך, עמידה בתוכנית הלימודים אשר תוטל על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי.

סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי התואר השלישי.

בנוסף, יש למסור למחלקת ההרשמה לתארים מתקדמים תעודות מקוריות וגליונות ציונים של התואר הראשון והשני.