לימודים לקראת תואר שלישי (Ph.D)

יו"ר הוועדה החוגית לתואר שלישי: פרופ' לאה ויטנברג

 

התוכנית ללימודי תואר שלישי (דוקטורט) בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה מאפשרת התמחות והעמקה בכל אחד מתתי התחומים של הגאוגרפיה ולימודי הסביבה. 

לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" PhD על התלמיד בלימודי התואר השלישי, המוגדר כתלמיד מחקר, לתכנן ולבצע מחקר מקורי ועצמאי, שיש בו משום חידוש ותרומה מהותית לקידום הידע וההבנה בתחום המחקר שבו השתלם, ולכתוב חיבור מדעי לפי נוהגי המבנה והמינוח המקובלים בספרות המקצוע. חיבור זה ייקרא להלן – עבודת דוקטור.

רשאי להגיש מועמדות כתלמיד לתואר שלישי כל בעל תואר שני (מ"א) מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחוץ-לארץ אשר סיים לימודיו לתואר שני במסלול עם תזה בציון כללי של 87 לפחות, כאשר ציון התזה הוא 86 לפחות. כל המועמדים יוזמנו לראיון קבלה עם חברי ועדת דוקטורט חוגית. תלמיד שסיים לימודיו במסלול ב' (ללא עבודת גמר מחקרית) יוכל להירשם למסלול לימוד מחקר מקדים (ראה להלן).

תלמידים שלא סיימו את לימודי התואר הראשון או השני בתחום הגאוגרפיה או בתחומים קרובים, עשויים להיות מחויבים בלימודי השלמה בהתאם לקביעתה של ועדת דוקטורט חוגית.

משך הלימודים לתואר השלישי הוא ארבע שנים, והוא מחולק לשני שלבים: שלב מחקר א' ושלב מחקר ב'.

 

שלב מחקר א': משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנתיים מתחילת סמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד (כולל חופשת הסמסטר/הקיץ). במהלך תקופת לימודים זו, ולא יאוחר מסוף השנה האקדמית הראשונה, יידרש התלמיד להשלים את הצעת המחקר, לקבל את אישור המנחה להצעה ולהגישה לעיון הוועדה החוגית, וכן לעמוד בדרישות אחרות שהוטלו עליו על ידי הוועדה החוגית.

שלב מחקר ב': משך הלימודים בשלב מחקר ב' יהיה פרק הזמן שבין סיום שלב מחקר א' ועד ארבע שנים מתחילת הסמסטר בו התקבל התלמיד ללימודי תואר שלישי. במהלך תקופת לימודים זו, יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור, לקבל את אישור המנחה (והוועדה המלווה אם מונתה), אישור הוועדה החוגית, וכן להגישה לרשות ללימודים מתקדמים לצורך שיפוט.

הרשמה ללימודי התואר השלישי

המועמדים ללימודי התואר השלישי מתבקשים להגיש את המסמכים הבאים למזכירות החוג. זאת רק לאחר שיירשמו ללימודים באתר האוניברסיטה:

  1. קורות חיים בעברית ובאנגלית.
  2. תעודות סיום של לימודי B.A. ו-.M.A כולל גליונות ציונים.
  3. מכתב הסכמה להנחיה חתום על ידי המנחה/ים המיועד/ים.
  4. הצהרת כוונות באשר למהותה ואופיה של עבודת הדוקטורט מאושרת וחתומה ע"י המנחה/ים המיועד/ים.
  5. תקציר (עד עמוד) בעברית ובאנגלית של הצהרת הכוונות.
  6. שני מכתבי המלצה מחברי סגל אקדמי אשר אחד מהם היה מנחה עבודת התזה לתואר שני.
  7. לכל מכתב המלצה יצורף "טופס המלצה למועמד להשתלמות התלמיד לדוקטורט" ממולא וחתום ע"י הממליץ.
  8. פרסומים (במידה ויש).

בשאלות ניתן לפנות אל:

גב' ישראלה מינס - עוזרת מנהלית לראש החוג טל' 04-8249618 דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופ' לאה ויטנברג  – יו"ר ועדת דוקטורט חוגית – דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לאחר הקבלה יתבקש כל סטודנט להעביר תמונה ספרתית איכותית על מנת להציגה באתר החוג.

תהליך הקבלה לתלמיד מחקר שלב א'

בקשת הקבלה תוגש בכתב ליו"ר וועדת דוקטורט חוגית בצירוף המסמכים שהוזכרו לעיל. הוועדה תדון במסמכים, תזמן את המועמד לראיון אישי ותמליץ על קבלתו או אי–קבלתו של המועמד.
תלמיד המתקבל ללימודים לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" ייקרא תלמיד מחקר שלב א' עד לאישור הצעת המחקר על ידי הרשויות המוסמכות באוניברסיטה, ותלמיד מחקר שלב ב' לאחר אישורה.

תנאי מעבר לשלב ב'

על מנת לעבור למעמד של תלמיד מחקר שלב ב' יש להגיש הצעת מחקר הכוללת את נושא העבודה ותוכנית מפורטת של המחקר המתוכנן. ההצעה תישלח לשיפוט לשני קוראים. במידה ויתקבלו הערות להצעה, יתקנה התלמיד בסיוע המנחה/ים ויגיש לוועדת הדוקטורט החוגית הצעה מתוקנת בלוויית מכתב הסבר קצר המפרט את השינויים שחלו בהצעה. לאחר אישור ההצעה על ידי וועדת הדוקטורט החוגית, היא תועבר לאישורו של הדיקן ללימודים מתקדמים. במקרים מסוימים, רשאית ועדת הדוקטורט החוגית לזמן את התלמיד ואת המנחה/ים לדיון בהצעה לפני העברתה לאישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

לאחר אישור ההצעה על ידי הדיקן ללימודים מתקדמים יוגדר התלמיד כתלמיד מחקר שלב ב'. משך הלימודים בשלב מחקר ב' יהיה פרק הזמן שבין סיום שלב מחקר א' ועד ארבע שנים מתחילת הסמסטר בו התקבל התלמיד ללימודי תואר שלישי. הארכה לשנה נוספת טעונה המלצת ועדת הדוקטורט החוגית ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

תוכנית לימודי דוקטורט

א.    המנחה/ים של עבודת הד"ר יגבש/ו תכנית לימודים עבור תלמיד המחקר .

ב.    היקף תכנית הלימודים יעמוד על 6 שש"ס ועוד 4 שש"ס קורס מתודולוגי, כמותי או איכותני בהתאם לקביעת המנחה/ים. תלמיד מחקר אשר למד קורס מתודולוגי ברמה מקבילה בעבר יוכל לבקש פטור שיינתן על סמך בחינה.

ג.     על התלמיד לעבור קורסים אלו בציון המעבר כפי שנקבע.

ד.    על התלמיד להשלים את קורסי ההשלמה במהלך שתי שנות לימודיו הראשונות.

ה.    התלמיד לא יוכל להגיש את עבודת הדוקטורט לשיפוט בטרם עמד בדרישות תכנית הלימודים שנקבעה עבורו.

ו.     כל תלמיד נדרש להשתתף בסדנת דוקטורנטים המתקיימת בהנחייתו של יו"ר ועדת דוקטורט חוגית ולהציג בה את עבודתו.

הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט

עם השלמת עבודת המחקר היא תוגש לאחר חתימת המנחה/ים לוועדה החוגית. לאחר שתיערך בדיקה כי התלמיד סיים חובותיו כנדרש על פי התקנון, תועבר העבודה אל הרשות ללימודים מתקדמים לשיפוט בהתאם לנהלים.

מסלול לימוד מחקר מקדים

מסלול זה מיועד למי שמבקש להירשם ללימודי התואר השלישי לאחר שהשלים לימודי תואר שני במוסד אקדמי מוכר בארץ או בחוץ לארץ אך לא כתב עבודת גמר מחקרית (תזה) במסגרת לימודיו לתואר השני. לימודי מחקר מקדים מתנהלים במסגרת לימודי התואר השני.

תנאי קבלה:
א. תעודת סיום של לימודי תואר שני בציון ממוצע של 87 לפחות.
ב. הסכמה בכתב ממנחה/ים להנחיית עבודת גמר מחקרית.

דרישות המסלול:
א. כתיבת עבודת הגמר המחקרית.
ב. במידת הצורך, עמידה במכסת לימודים נוספת אשר תוטל על ידי הוועדה החוגית ללימודי תואר שני.
סיום בהצלחה של הלימודים במסלול זה אינו מחליף את תהליך הקבלה ללימודי התואר השלישי. על המועמד לעבור את תהליך הקבלה כפי שפורט לעיל.
משך הלימודים במסלול לימודי מחקר מקדים הנו שנה אחת בלבד. בהמלצת המנחה והוועדה החוגית, ומנימוקים מיוחדים שיירשמו, רשאי הדיקן ללימודים מתקדמים להאריך את תקופת הלימודים בשנה אחת נוספת בלבד.

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE