Booklet natural disasters in Israel

Booklet natural disasters in Israel

אסונות טבע פקדו את ארצנו ואזורנו משחר ההיסטוריה, והמבול המתואר בפרשת נח בתנ"ך מבטא את עוצמתם של איתני הטבע המשפיעים על חיי האדם. העשור האחרון של המאה שעברה הוכרז על ידי האו"ם כעשור להפחתת הנזקים של אסונות טבע,

אולם כבר בעשור הראשון של המאה הנוכחית נרשמו אסונות טבע אשר גרמו למאות אלפי קרבנות, אם זה הצונמי שפקד את דרום מזרח אסיה, או סופות טייפון, טורנאדו והוריקן שפקדו חבלי ארץ שונים ברחבי העולם כדוגמת הוריקן קתרינה בדרום ארה"ב אשר הסבו נזקים של עשרות מיליארדי דולרים. גידול אוכלוסיית כדור הארץ והתשתיות שהאדם בונה, יחריפו את הפגיעה בנפש והנזקים לרכוש. 
גם בישראל יש עלייה בעלות הנזקים, ולכן יש צורך לנקוט באמצעים כדי להפחית ככל האפשר את מספר הנפגעים והנזקים הכלכליים של האסונות. רפואה מונעת במקרה זה הוא אמצעי חיוני, ומטרת חוברת זו היא להרחיב ולהפיץ ידע, כחלק ממערכת כוללת להגברת החוסן בפני אסונות צפויים. כיום עשרות מוסדות אקדמיים בעולם עוסקים בחקר האסונות ואוניברסיטת חיפה עשתה צעד ראשון בארץ בהנהגת המסלול לתואר שני ב"גאוגרפיה של אזורי אסון". התכנית מעניקה לבעלי תפקידים בשירות הציבורי, בארגונים גדולים ובמגזר הפרטי והציבורי, כלים לניהול והתמודדות עם מצבי חרום.
החוברת מאגדת תקצירי עבודות סמינריוניות נבחרות של סטודנטים מהמסלול הנ"ל, התורמים מידע מקורי ועבודות שדה בעלות ערך מדעי לאירועים שנסקרו. במקרה זה לא נערך שיפוט אקדמי חיצוני כמקובל, אך מובאים המקורות השונים ששימשו לכתיבת המאמרים. 
בחוברת נכללים אסונות הטבע שפקדו את ישראל: רעידות אדמה, שיטפונות, גלישות, בצורת ושריפות יער. רעידת האדמה בטורקיה ב-1999 נכללה גם היא מכיוון שגרמה להתעוררות לגבי סכנת הרעידות בארץ וגם מאחר שצוות גדול של צה"ל השתתף בפעולות סיוע והצלה. כנספח לחוברת צורף מילון מונחים לניהול מצבי חרום ואפר"ן (אירוע פתע רב נפגעים) שאושר על ידי האקדמיה העברית ללשון בשנת 2007.
לפני כשלושים שנה כתב העורך בחוברת הראשונה של כתב עת לאסונות טבע NATURAL DISASTERS, שהוא מאחל לכתב העת להפסיק את פעילותו תוך 20 שנה כי כבר לא יהיה צורך לחקור אסונות טבע בתקווה שהם ייעלמו. לדאבוננו הצורך רק גדל וגם לנו נותר לאחל לעצמנו שלא נצטרך להוציא מהדורות רבות מעודכנות. מטרת הקובץ הנה לתרום להגברת החוסן הלאומי בפני אסונות טבע בכדי שבבוא שעת מבחן הנזקים בנפש וברכוש יהיו מזעריים.